Uputstvo za korišćenje elektronskog registra
ELEKTRONSKI REGISTAR
administrativnih postupaka u nadležnosti grada Novi Pazar
Administrativni postupak
Sklapanje braka OPS.1.9
Veća organizaciona jedinica Odeljenje za opštu upravu
Manja organizaciona jedinica Odsek za lična stanja i matične knjige
Delatnost Građanska stanja i matična služba
Kontakt podaci nadležnog službenika Irena Savić, Matičar
Tel:020/313-644, lokal 124
E-mail:opsta.uprava@novipazar.org.rs
Svrha i proces rešavanja po zahtevu Svrha administrativnog postupka je sklapanje braka. Posle identifikacije stavljanjem na uvid ličnih isprava, budući supružnici podnose usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka matičaru opštine u kojoj žele da sklope brak. O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik o prijavi zaključenja braka, na osnovu podataka iz ličnih isprava budućih supružnika, uz koji se prilažu javne isprave propisane Porodičnim zakonom. Posle proglašenja da je brak zaključen matičar upisuje brak u matičnu knjigu venčanih.Upis braka u matičnu knjigu venčanih potpisuju supružnici svojim imenom i novim prezimenom, svedoci i matičar. Matičar uručuje supružnicima izvod iz matične knjige venčanih.
Pravni osnov administrativnog postupka Porodični zakon, Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
Taksa/naknada koju je potrebno platiti Naziv takse/naknade Primalac Iznos takse Broj računa Poziv na broj
Gradska administrativna taksa Budžet grada Novog Pazara Ovde preuzeti iznos takse 840-742241843-03 97 67-075
Dokumentacija Naziv dokumenta Uslovi Izdavalac dokumenta Forma dokumenta Napomena
Lična karta Za oba supružnika Ministarstvo unutrašnjih poslova Kopija
Pasoš Ukoliko budući bračni drug nije državljanin Republike Srbije Inostrani organ Kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Za oba supružnika Matična služba Overena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti o trošku stranke
Uverenje o državljanstvu Za oba supružnika Matična služba Overena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti o trošku stranke
Uverenje o slobodnom bračnom stanju / prestanak prethodnog braka Uslovno Nadležna matična služba Original
Rešenje - dozvola za zaključenje braka Uslovno, za maloletna lica Osnovni sud Original
Dokaz o uplati opštinske administrativne takse Pošta/banka Kopija
Dokazi o uplati takse za izdavanje dokumenata koja se pribavljaju po službenoj dužnosti Pošta/banka Kopija
Rok za rešavanje potpunog predmeta 5 dana
Napomena Rok za pregled predmeta i obaveštavanje podnosioca zahteva o eventualnim nedostacima je 3 dana od dana prijema zahteva. Po pravilu, dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta. Ukoliko podnosilac zahteva ne izvrši dopunu u predviđenom roku, predmet se odbacuje. Zahtev se podnosi u uslužnom centru, ul. Stevana Nemanje br. 2, Novi Pazar, u vremenu od 7.30 do 15.00 časova. Potpisom ovog obrasca, stranka potvrđuje da je saglasna da se potrebna dokumentacija od drugih odeljenja gradskih uprava, kao i od drugih institucija, organizacija i javnih preduzeća pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko je to naglašeno u obrascu zahteva.

Ovde možete preuzeti obrazac Odštampajte